Bir kırık dilekçe 4


14-22 Ocak 2005-9

Ey engin rahmetin ve münkirlere itiraz noktası bırakmayan en kesin, en mükemmel delilin sahibi Rabbimiz! Ellerimizi Sana kaldırıyor ve ancak Senin inayetinle içine düştüğümüz sevimsiz durumlardan kurtulabileceğimizi umuyoruz. Muttali olabildiğimiz ve olamadığımız bütün kötülüklerden Sana sığınıyor ve Senden eksiksiz, bol nimet ve inayet-i kâmile istiyoruz.
Rabbimiz! Kalblerimizi Sana karşı haşyet ve reca duygusuyla doldur ve Senin kapından başka kapılara karşı içimizde bir temayül ve ümit duygusu bırakma. Biz kullarını Sana tevekkül ve iltica hisleriyle rızıklandır!
Bizi, kadın-erkek bütün kardeşlerimizi ihlasa ermiş ve erdirilmiş kullarını koruduğun gibi sıyanet buyur, ey sayılamayacak kadar nimetlerin, en güzel isimlerin ve en ulvî sıfatların sahibi Yüce Rab!

 13-16 Ocak 2005.-8

Rabbimiz! Bizleri muhafaza buyur, buyur ki Sen biricik koruyucumuzsun.. dünyanın bütün kötülüklerinden, bizim için ar vesilesi olabilecek durumlardan ve ahiret azabından koru.. koru ki, Sen bizim korkup endişe ettiğimiz şeylerin üstesinden gelebilecek kadar büyük ve ulusun!.
Ey Rabbimiz! Ancak Senin inayetinle bozguncuların şerlerini defedebiliriz. Kötü kimselerin fenalıklarından sığınabileceğimiz, kafirlerin ve münafıkların hile ve hud'alarından korunmak için dayanabileceğimiz Senin kapından başka kapı da yoktur.
Ey, bir belaya maruz kaldıklarında sabırları, lutfedilen nimetler karşısında da şükürleri pek az olan biz zayıf ve çaresiz kulların Rabbi! Dünyanın feci ve korkutan hadiseleri ve dehrin musibetleri karşısında bize inayet eyle; kafirlerin ve fesatçıların şerlerinin bize ulaşmasına mani ol.


 12-09 Ocak 2005-7


Ey Rabbimiz! Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme.. şu aciz kullarına, gazabına sebkat etmiş o engin rahmetinle ve fazlınla muâmele eyle.. bizi dünyevî afet ve rezaletlerden, ahiret azabından, kalbleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, fâcir kimselerin komplolarından, düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden, bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sıyanet buyur!.
Ey Rabbimiz! Bilebildiğimiz ya da bilemediğimiz her türlü dünyevî bela ve musibete karşı bize afv u afiyet ver.. insî ve cinnî şeytanların kötülük ve fitnelerinden ve nefs-i emmârenin zararlarından bizi koru.. önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan yahut üzerimizden gelmesi muhtemel tehlikelerden ve ayaklarımızın altından tutulup yerle bir edilmekten bizi muhafaza eyle!.
Küfür ve dalâlete düşmekten başka her hâl için Sana hamdederiz ey Rahmân u Rahîm!


 11-02 Ocak 2005-6


Ey Rabbimiz! Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle.. kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur.. gözlerimizi bakmaması gereken şeylere bakıp da hiyanet etmekten koru.. yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur.. niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle.
Ey bizatihî var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisine muhtaç bulunan Hayy u Kayyûm! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle.. göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan da kısa bir süre için bizi nefsimizle başbaşa bırakma.. bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın-erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur!


 

 10-18 Aralık 2004-5


Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle kuşatan ve ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere yeniden doğrulma fırsatları veren yüce Yaratıcı! Kendisinden yardım talep edilebilecek yegâne zat Sensin ve ancak Sana tevekkül edilir. Sen, Sana yönelip dua edenlerin sesini mutlaka işitir, çağrılarına icabet edersin; kapına sığınıp bir nidâda bulunanlara da elbette karşılık verirsin.
Rabbimiz, Senden bütün varlığı kuşatan rahmet havuzuna bizi de almanı dileniyoruz; işte kalblerimiz de bu duygularla Senin ulu dergahına yönelmiş bir vaziyette. Bize merhametinle muamele et.. sürçmelerimizi bağışla.. bütün günahlarımızı ve kusurlarımı yarlığa.. ömrümüzün geri kalan kısmında da bize sıhhat, afiyet ver ve bizleri dupduru ve katışıksız salih ameller işlemeye muvaffak eyle!
Dualarımızı kabul buyur ve isteklerimizi geri çevirme, ey kendisine el açılanların en cömerdi ve ey lütufta bulunanların en hayırlısı!

9-26 Aralık 2004-4


Ey Allahımız! Ululuğun karşısında ürperen ve tir tir titreyen mahzun bir gönülle işte yine kapına geldik. Senden bizleri salâha ve iyiliğe kilitlenmiş kullarından eylemeni, ebrâr ve mukarrebînin hayatına denk bir hayatla bize canlılık bahşetmeni, mükerrem ibâdına lütufta bulunduğun gibi bizleri de nimetlerinle donatmanı, muhlisîn (ihlasa ermiş) ve muhlasîn (ihlasa erdirilmiş) kullarına nasip ettiğin güzellikte bir ölümle hayatımızı hitama erdirmeni, sonra da bizi indinde makbul kullarınla beraber haşretmeni ve Senin yoluna baş koymuş "ilkler"in içinde Cennetine almanı dileniyoruz.
Allahımız! Dünyanın her türlü bela ve musibetine karşı bize afv u afiyet ver! Olmasına hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Önümüzden yahut arkamızdan gelebilecek tehlikelerden bizleri muhafaza buyur. Dünyada ve ahirette bizim için utanç vesilesi olabilecek durumlardan Sen bizi siyanet et ve bizleri konumunun hakkını veremeyip de sukût eden düşkünlerden eyleme! Amin!
 8


Ey Allahımız! Senin güzel isimlerini, ulvî  sıfatlarını, kitaplarında indirdiğin ve peygamberlerine bildirdiğin kelimelerini şefaatçi yaparak günahlarımızı bağışlamanı, kalblerimizi tertemiz hale getirmeni, nefislerimizi temizlemeni ve bizleri, nimetlerinle donattığın nebîlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih kullarınla beraber eylemeni dileniyoruz.
Ey Rabbimiz! İşte ellerimiz, Sana kalkmış halde.. işte kalblerimiz, Sana tevekkül duygusuyla dopdolu.. boyunlarımız eğik ve kıldan ince.. ve biz huzurunda kemerbeste-i ubûdiyet içinde elpençe divan duruyoruz.
Rabbimiz! Sen cezalandırdığın zaman mutlaka adaletinle muamele edersin; kaldı ki Sen yaptıklarından dolayı muâheze edilemeyen yegâne Zât'sın. Affına gelince, o hiç şüphesiz Senin fazl ve keremindendir, ona karşı hamd u sena da ancak Sana edilir.
Ey her varlığa lütuf deryasından nimetler yağdıran ve ikramı her ikram sahibinden sonsuz derece üstün olan, ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametle kuşatan! Her an bizimle ol ve bizi hiç bir zaman yalnız bırakma; cömertlik ve merhametinle gönüllerimizi doyur, ikram ve rahmet yağmurlarından bizleri mahrum kılma.


 7

Ey gece karanlığı, gündüz aydınlığıyla; Kamer nuru, Şems ziyasıyla; sular şırıltısı, ağaçlar bir o yana bir bu yana sallanışlarıyla kendisine daima secde eden Yüceler Yücesi Rabbimiz!.
Ey sevgili kullarından Nuh'u boğulmaktan kurtaran, Davud'un zellesini mağfiret buyuran, Yunus'un tasasını gideren, Eyyub'un derdine derman olan Allahımız!..
Ey dünyanın günah ve isyanlarına batmış olanları kurtaran, ey helâka sürüklenenleri kurtuluşa erdiren Rahmeti Sonsuz!..
Ey garip ve yalnızların enîs ü celîsi, kimsesizlerin kimsesi olan Mevlâmız!
İşlerimizi sulh ü salâh ve felahla tanzim buyur ve biz aciz kullarını işlerimizde muvaffak eyle!..
Ey Aliyy (Yüceler Yücesi), ey Azîm (ululuk mertebelerinin en üstünü tutan), ey Halîm (günahkarları cezalandırmakta acele etmeyen) ve ey Kerîm (kerem sahibi) Yüce Yaratıcı!
Bizim ihtiyaçlarımızı en iyi bilen Sen ve onları gidermeye en muktedir olan da Sensin. Zaten hiç bir iş Sana zor gelmez; her şey Senin katında kolaylardan daha kolaydır.

   

6-

Ey kendisine gönülden inanan kullarını her zaman koruyup gözeten Allahım! Ben nâçar kulunu, kadın-erkek bütün kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı ve sevdiklerimizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan (gelecek tehlike ve musibetlerden) muhafaza buyur.
Ey Rabbimiz! Hakkımızda kötülük düşünenlere fırsat verme.. Sana iman etmiş masum kullarının aleyhinde entrika çevirenlerin komplolarını başlarına yık.. inananlara oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını boz ve bize haksızlık yapıp zulmedenlere hadlerini bildir!
Ey Allahımız! Bize düşmanlık yapanlara karşı Sen bizim muînimiz ol.. haddini aşıp hukukumuza saldıran mütecavizlerin şerlerini üzerimizden defet.. Aleyhimizde fitne ateşini körükleyenlerin ocaklarını söndür.. ehl-i iman hakkında kötülük düşünen ne kadar şerîr insan varsa Sen bizi onların şerlerinden ve tuzaklarından koru.. Senin o zarar verilemeyen ve ulaşılamayan himayene bizleri de dâhil eyle.. kafirlerin azgınlıklarını, facirlerin entrikalarını başımızdan defet.. bizleri ebedlere kadar devam edecek olan himayen altına al.. dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla!
Ey şefkati ve merhameti varlığı bütünüyle kucaklamış Rabbimiz! Hakkında beslediğimiz hüsn ü zanda bizi tasdik et.. et de, biz çaresiz kullarını her türlü endişe, gam, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs eyle!

5-
Ey yücelerden yüce Allahımız. Günlerimizin en hayırlısını Sana vasıl olduğumuz günlerimiz, amellerimizin en hayırlısını son amellerimiz ve ömrümüzün en hayırlı zamanını da hayatımızın son anları eyle
Ya Rabbena, Senden şu dünya hayatında bizi her tarafımızdan kuşatan bir afiyet-i tamme ve ahirette de Senin teveccüh-ü tammını istiyoruz. İstiyoruz çünkü sen lütuf, ihsan ve kerem sahibi bir Latif -ü Kerimsin. Allahım Senin kapı kulların olan bizler katiyyen inanıyor ve ümid ediyoruz ki Sen bizimle oldukça bizler helake maruz kalmayacak, Rabbimiz Sen isen -ki öyle olduğundan şüphe yok- kulların olan b izler kaybeden olmayacağız

4-

Ey koruyup gözetenlerin en güzeli Allah'ımız. Bizleri her zaman korumanı ve daimi himayen altında tutmanı diliyoruz. Bizleri iman-ı kamil, amali saliha ve ihlası etemm lütfetmekle dinimiz ve ahiretimiz hususunda yardım et. Muttali olamadığımız endişe ve tehlikelerden bizi muhafaza eyle, karşılaştığımız hadiselerde de bir an bile olsun bizi nefsimizle baş başa bırakma. Ey kullarının günahlara düşmesi kendisine zarar vermeyen ve mağfiret etmekle hazinelerinden hiç bir şey eksik olmayan Rabbimiz, bizlere tükenme bilmeyen hazinelerinden çokça ihsanda bulun ve yarlığa bizi. Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize. Sensin mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize

3-)
Ey kendisine el açılıp istekte bulunulanların en cömerdi ve ey isteyenleri boş çevirmeyenlerin, istekleri yerine getirenlerin en hayırlısı, hata ile yahut kasten, farkında olarak ya da olmayarak, bilerek ya da bilmeyerek her ne hal üzere yaparsak yapalım senin mutlaka bildiğin yakışıksız işlerimizi ve hatalarımı bağışla, senin sevgini istiyor, sana yakınlığı arzuluyoruz er her şeye yakın olan Rabbimiz
senin komşuluğun (yakınlığın) ne yücedir. senin senan ve övgün ne güzeldir ve senden başka ilah da yoktur.
Ey Rabbimiz dayanacak bir mazeretimiz yok ki onunla senden özür dileyelim. güç ve kuvvetimiz yok ki günah ve hatalarımızın kahrediciliğine tahammül gösterelim. Fakat her şeye rağmen ey Rabbimiz ve ey Mevlamız, günahlarımızı itiraf ediyor, onların hacaletinden ve ağırlığından bizleri kurtarmanı, bağışlamanı diliyoruz. günahlarımızı affet, bundan sonraki hayatımızda da ayıp ve kusurlarımızı Settar isminin tecellisine mazhar kıl, onlarla bizi mahcup etme. Dualarımızı kabul buyur, bize düşmanca tavır takınanlara halimizi güldürme, bizi onlara alay konusu eyleme ey celal ve ikram sahibi, cehennemin varıp ulaşacağımız son durak olmasından sana sığınırız, cenneti bizim için ebedi bir sığınak ve istirahat mekanı kılmanı rahmetinden dileniriz.(2)

Allah'ım, seçkin kullarının bir sır gibi saklayıp da sadece sana içlerini dökerken şefaatçi yaptıkları ve senin de onun hatırına dualarını kabul et tiğin ismi şerifin hürmetine, imdad iniltileriyle senden bekleyenler onunla sana yönelince çağrılarına icabet ettiğin namı-ı celilin hürmetine, bizim dualarımıza da icabet buyur. İsteklerimizi yerine getir.
Acz ve ihtiyaçlarla çırpınan gönlümüzü sana vuslat arzusuyla tatmin et, nefsimizi maiyetinle sükunete erdir.
Bizi, senden bir imtahan vesilesi olarak gelen sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlı, hakkımızda verdiğin hükümlere razı, takdir buyurduğun nimetlere kanaat edip şükürle mukabelede bulunan ve sana vuslat için can atan kullarından eyle.
Ey günahkarlardan bile rahmet ve şefkatini esirgemeyen, tökezleyenlere bir kere daha doğrulup yürüme fırsatları veren, samimi isteyenlerin isteklerini yerine getiren rabbimiz, Ey kendisine el açılanların en hayırlısı, en merhametlisi, şikayetler ancak seninle adilane hükme bağlanır, sadece sana arz edilen yardım talepleri tam karşılığını bulur. Her şeyin sahibi sensin, sensin el açılıp istekte bulunulan, ümitle kapısına koşulan, sensin hakiki dost, sensin beklentileri boşa çıkarmayan. Bizim dostumuz, ümitle rahmet kapısına koştuğumuz da sensin. Dualarımızı kabul buyur, hatalarımızı mağfiret eyle. Ehli imana düşmanca davrananların bizi alay mevzuu yapmalarına müsaade etme, onları bize güldürme. Senden medet uman biz biçare kullarını her türlü şer ve zarardan muhafaza et.

(1)

Ey gözlerin göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların, ihata edemediği Allah'ım,
ehli imana düşmanlık yapanların şerlerine karşı bizleri Senin o zarar verilemeyen, ulaşılamayan himayene dahil etmeni diliyoruz
Ey merhametlilerin en merhametlisi, düzenbazların entrikalarından bizi koru, kafirlerin küstahlıklarından, facirlerin komplolarını ve münafıkların saldırılarını başımızdan defet.
Ey her şeye yeten, koruması hiç bir himaye ile kıyaslanamayan, bütün ihtiyaçları gideren Rabbimiz, dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla ve her türlü sıkıntıdan bizleri halas eyle, tasa ve kederden kurtararak gönlümüze inşirah ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey celal ve ikram sahibi

--------------------------------Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed'e, ailesine, ashabına, ilmin ve mâlûmatın sayısınca salât u selam eyle ve bereket ihsan et!
Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve O'nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne.. mukarreb meleklere.. gök ve yer ehlinden –rızana nail olmaları için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine.. özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselam)'a..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl'e.. Hamele-i Arş'a.. mukarreb meleklere.. Kerûbiyyûn'a ve Kirâmen Katibîn'e..

Allah Rasûlü'nün halifeleri Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimize.. Peygamberimizin amcalarından ikisi Hazreti Hamza ile Hazreti Abbas'a ve Allah Rasûlü'nün ahfâdına.. özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü'l-Âbidîn hazerâtına..

Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka'ya ile Efendiler Efendisi'nin diğer pak zevcelerine ve kızları Zeynep, Rukiyye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü'z-Zehraya..

Muhacir ve ensardan bütün ashab-ı güzînine, tabiîn ve tebe-i tabiîn efendilerimize.. müçtehidîn-i kirâma, müfessirîn-i izâma.. muhaddisîn-i fihâma.. evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne.. aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize.. Şeyh Abdülkâdir Geylanî, Şeyh Ebu'l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Mübencî, İmam Rabbanî, Ebu'l-Hasen eş-Şazelî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşibendî ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye.. ve

Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan herkese ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle...

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur'an meşalesini tutuşturup canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz zevât-ı kirama tabî olarak– salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.

(Onların, bizim salât u selâmımıza ihtiyacı yoktur; fakat Senin sevdiklerini ve Seni sevenleri severek, onların isimlerini şefaatçi yaparak dergah-ı rahmetine iltica ediyoruz. Şefaatlerine nâil eyle, Rabbimiz!)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !