Esma-ül Hüsna zikir günleri ve sayıları

 

 

(Pazartesi )


El- MÜ'MİN
P.TESİ
Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan
günde 137
Kötü hastalıklara düşmemek

El- MUSAVVİR
P.TESİ
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren
günde 336
Maksat ve merama ulaşmak için

El- VASİ'
P.TESİ
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar
günde 137
Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

El- VEDÛD
P.TESİ
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
günde 400
Herkesin sevgisini kazanmak

El- BÂTIN
P.TESİ
Herşeyden gizli
günde 62
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

 
SALI
El- AZÎZ
SALI
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
günde 94
Düşmanlara galip gelmek

El- CEBBÂR
SALI
Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
günde 206
istek ve Arzuların olması için

El- KAHHÂR
SALI
Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan
günde 306
Zalimleri kahretmek için

El- KAVİY
SALI
Pek Güçlü
günde 116
Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

El- VELİY
SALI
Sevdiği kullarının dostu
günde 2116
Her işinde Allah'ın yardımı için

El- MÜMÎT
SALI
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
günde 490
Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

El- VAHİD
SALI
Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK
günde 3669 
İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

El- AHİR
SALI
SON
günde 801
Ömür uzunluğu için

Ed- DÂRR
SALI
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
günde 1001
Zararlı kişinin kahrı için

El- MÜNTEKIM
SALI
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
günde 630
Zülüm ve fenalıktan korunmak
 
El- MELİK
ÇARŞAMBA
Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.
günde 91
Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

El- FETTÂH
ÇARŞAMBA
Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran
günde 489
Maddi manevi hayırlar için

El- AZİM
ÇARŞAMBA
Çok Azametli
günde 1020
Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

MALİKÜ-L MÜLK
ÇARŞAMBA
Mülkün ebedi sahibi
günde 212 
mal ve kazanca zarar gelmez
 
El- KUDDÛS
PERŞMBE
Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
günde 170
Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

El- MÜHEYMİN
PERŞMBE
Gözeten ve Koruyan
günde 145
İnsanların düşüncelerini anlar korunur.

El- MÜTEKEBBİR
PERŞMBE
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
günde 662
İzzete ve refaha nail olmak

El- ALÎM
PERŞMBE
Her şeyi çok iyi bilen
günde 150
ilim zenginliği için

El- KÂBID
PERŞMBE
Sıkan, Daraltan
günde 903
Zalimin zülmünden kurtulmak için

Es- SEMİ'
PERŞMBE
Herşeyi iyi işiten
günde 180
Duaların kabulu için

El- KEBİR
PERŞMBE
En büyük, pek büyük
günde 232
Hürmet görmek için

El- MUCİB
PERŞMBE
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren
3025 
Duaların kabul olunması için

Eş- ŞEHÎD
PERŞMBE
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
günde 319
Şehid olmak, heybetli olmak için

El- HAMİD
PERŞMBE
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen
3844 
Kazancın genişlemesi

El- MÛBDÎ
PERŞMBE
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
günde 57
Her işte muvaffak olmak için

El- KAYYÛM
PERŞMBE
Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
günde 156
Allah'ın izniyle her istekleri olur

Es- SAMED
PERŞMBE
İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci
günde 134
Hiç kimseye muhtaç olmamak

Et- TEVVÂB
PERŞMBE
Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
günde 409
Tövbelerin kabulu için

El- MUKSIT
PERŞMBE
Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan
günde 209
Eşler arasını düzeltmek için

El- CÂMİ'
PERŞMBE
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
günde 114
Küsleri barıştırmak için
 
El- ĞAFFÂR
CUMA
Mağrifeti pek çok
günde 1281
Bağışlanmak ve günahlardan korunma

El- VEHHÂB
CUMA
Her türlü nimeti devamlı bağışlayan
günde 196
Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

Er- REZZÂK
CUMA
Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
günde 308
Bol rızıklı ömür için

El- BÂSIT
CUMA
Açan, Genişleten
günde 72
İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

El- LÂTÎF
CUMA
En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran
günde 129
Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

El- ĞAFÛR
CUMA
Affı ve mağfireti pek çok
günde 1286
Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

El- HASİB
CUMA
Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen
günde 80
Herkese karşı alnı açık olmak

El- KERÎM
CUMA
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol
günde 270
Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

Er-RAKÎB
CUMA
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
günde 312
Her işte Allah'ın koruması altında olmak için

El- HAKÎM
CUMA
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
günde 6084
İlim ve hikmet sahibi olmak için

El- MECÎD
CUMA
Şanı büyük ve yüksek
günde 3249
İzzet ve şerefin artması için

El- VEKÎL
CUMA
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
günde 66
Allah'tan her türlü yardımı görmek için

El- METÎN
CUMA
Çok Sağlam
günde 500
Maddi ve manevi sağlam olmak için

El- MUHYÎ
CUMA
Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
günde 68
İşlerin başarılı olması için

El- MÂCÎD
CUMA
Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
2304
Kazancın bolluğu için
 
El- HALÎM
C.TESİ
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren
günde 88
Ahlak ve hilim güzelliği için

El- HAFIZ
C.TESİ
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
günde 998
Nefsinin ve malının korunması için

El- MUÎD
C.TESİ
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
günde 124
Elden kaçanı geriye kazanmak için

El- VÂCİD
C.TESİ
İstediğini istediği anda bulan
günde 196
Kaybedilen şeyi bulmak

El- MUKADDİM
C.TESİ
İstediğini ileri geçiren, öne alan
günde 184
Daima yükselmek için

El- MUAHHİR
C.TESİ
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
günde 847
Kötü birinin uzaklaştırılması için

Ez- ZÂHİR
C.TESİ
Herşeyde görünen aşikar
günde1106
Her meselenin zuhuru için

Er- RAÛF
C.TESİ
Çok lütüfkar Çok esirgeyen
günde 287
Hiçbir varlıktan zarar görmez
 
Er- RAHMÂN
PAZAR
Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
Günde zikir sayısı : 298
Dünya ve Ahirette Allah'ın sevgilisi olmak

Er- RAHÎM
PAZAR
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
Günde zikir sayısı :258
Maddi ve Manevi Rızıklar

Es- SELÂM
PAZAR
Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren
Günde zikir sayısı : 131
Korkulan herşeyden korunmak

El- HALÎK
PAZAR
Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden.
Günde zikir sayısı : 731
İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

El- BÂRİ'
PAZAR
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan
Günde Zikir Sayısı : (2.1.4)
İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

El- HÂFID
PAZAR
Yukardan aşağıya indiren alçaltan
Günde Zikir Sayısı : 1481
Kötüden ve belalardan korunmak

Er- RÂFİ
PAZAR
Yukarı kaldıran, yükselten
Günde Zikir Sayısı : 351
İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

El- MUİZ
PAZAR
İzzet veren, ağırlayan
Günde Zikir Sayısı : 117
Fakir ve zelillikten kurtulmak

El- BASİR
PAZAR
Her şeyi iyi gören
Günde Zikir Sayısı : 112
Acziyetin kalkması için

El- HAKEM
PAZAR
Hükmeden, hakkı yerine getiren
Günde Zikir Sayısı : 68
Haklı davasını kazanması için

El- ADL
PAZAR
Çok Adaletli
Günde Zikir Sayısı : 104
Adaletli olmak için

El- HABÎR
PAZAR
Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar
Günde Zikir Sayısı : 812
Hafıza ve idrakin genişlemesi için

Eş- ŞEKÛR
PAZAR
Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
Günde Zikir Sayısı : 526
Talihin açıklığı, bol rızık

El- ALİY
PAZAR
Pek yüce, Pek yüksek
Günde Zikir Sayısı : 110
Zilleten kurtulmak ve ilim için

El- MUKÎT
PAZAR
Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren
Günde Zikir Sayısı : 550
Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

El- CELÎL
PAZAR
Celalet ve Ululuk sahibi
Günde Zikir Sayısı : 5329
Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

El-BÂİS
PAZAR
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
Günde Zikir Sayısı : 573
Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

El- HAY
PAZAR
Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten
Günde Zikir Sayısı : 324
Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

El- KÂDİR
PAZAR
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
Günde Zikir Sayısı : 305
İstediğini yapmaya gücü yetirmek

El- MUKTEDİR
PAZAR
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
Günde Zikir Sayısı : 774
Her işte başarılı olmak

El- EVVEL
PAZAR
İLK
Günde Zikir Sayısı : 37
Her hayır işinde birinci olmak için

El- VÂLİ
PAZAR
Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
Günde Zikir Sayısı : 47
Sözünün tesirli insanların sevmesi için

El- AFÜV
PAZAR
Çok affeden
Günde Zikir Sayısı : 156
Rızık bolluğu Kalp huzuru

Zül Celâl-i Ve'l İkrâm
PAZAR
Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
Günde Zikir Sayısı : 1155
işlerin kolaylığı için

El- MÂNİ'
PAZAR
Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen
Günde Zikir Sayısı : 161
Kaza beladan uzak olmak için

El- BÂKÎ
PAZAR
Varlığının sonu olmayan
Günde Zikir Sayısı : 113
Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

Er- REŞÎD
PAZAR
Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran
Günde Zikir Sayısı : 514
İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

Es- SÂBÛR
PAZAR
Çok sabırlı
Günde Zikir Sayısı : 298
Başladığı işi kolay bitirmek için

El- HÂDÎ
PAZAR
Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren
Günde Zikir Sayısı : 400 
çocukların itaatkar olması için

El- MUHSÎ
PAZAR
Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
Günde Zikir Sayısı : 148
Zekanın kuvvetli olması

El- GANİY
PAZAR
Çok zengin ve herşeyden müstağni
Günde Zikir Sayısı : 1060
Büyük servet ve geniş rızık

________________El- MÜZİL
GÜNÜ YOK
Zillete düşüren, hor ve hakir eden
günde 770
Düşmanları zelil etmek için

El- HAK
GÜNÜ YOK
Varlığı hiç değişmeden duran
günde 108 
İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

El- MÜTEÂLÎ
GÜNÜ YOK
Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce
günde 551
Devletten istediğini elde etmek için

En- NÂFİ'
GÜNÜ YOK
Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan
günde 201
Hastalıktan uzak olur

En- NÛR
GÜNÜ YOK
Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran
günde 256
doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için

El- BEDİ'
GÜNÜ YOK
Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan günde 86
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !